• Privacy Policy AVG

  R.k.s.v. BSC Roosendaal hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. R.k.s.v. BSC Roosendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, onze leden hierop willen wijzen en deze respecteren

  Als R.k.s.v. BSC Roosendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden. Indien jij na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

  Verwerking van persoonsgegevens van Leden

  Persoonsgegevens van leden worden door R.k.s.v. BSC Roosendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden
  • Voor het verwerken van de contributie. 
  • Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen. 
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen/uitnodigingen van- en geven van informatie over evenementen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan R.k.s.v. BSC Roosendaal de volgende persoonsgegevens vragen:

  • Voornaam (voorletters);
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres (straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam)
  • (Zakelijk) Telefoonnummer (mobiel);
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • IBAN Bankrekeningnummer;
  • KNVB-nummer;
  • Bij leden ouder dan 16 jaar wordt om een ID gevraagd, maar niet opgeslagen in de systemen. Slechts het type document met het bijbehorende documentnummer wordt bewaard.

  Jouw persoonsgegevens worden door R.k.s.v. BSC Roosendaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Toestemming bij kinderen/minderjarigen

  Wij als vereniging verklaren dat wij persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) verwerken zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bij inschrijving wordt expliciet om de toestemming van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gevraagd, anders wordt de inschrijving niet geaccepteerd. Dit is echter een digitale toestemming i.p.v. een handtekening op papier. Inschrijfformulier moet bij minderjarigen door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger ingevuld worden. Door het verzenden van het inschrijfformulier geeft men automatisch toestemming om de gegevens van minderjarigen te mogen verwerken.

  Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

  Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door R.k.s.v BSC Roosendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • de inschrijving via formulier inschrijven;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan R.k.s.v. BSC Roosendaal de volgende persoonsgegevens vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres.

  De persoonsgegevens worden door R.k.s.v. BSC Roosendaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren

  Persoonsgegevens Sponsoren worden door R.k.s.v. BSC Roosendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven - acties en/of gerichte contacten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na het tekenen van de sponsorovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan R.k.s.v. BSC Roosendaal de volgende persoonsgegevens vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

  Persoonsgegevens worden door opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor

  Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

  Persoonsgegevens van Medewerkers worden door R.k.s.v BSC Roosendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan R.k.s.v. Roosendaal de volgende persoonsgegevens vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Salarisgegevens;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door R.k.s.v. BSC Roosendaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Sportlink, database KNVB

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Bewaartermijn

  R.k.s.v. BSC Roosendaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens R.k.s.v. BSC Roosendaal van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Verwerking van foto’s en video’s

  Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door een fotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites R.k.s.v. BSC Roosendaal of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@bscroosendaal.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

  R.k.s.v. BSC Roosendaal heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat R.k.s.v BSC Roosendaal hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met R.k.s.v. BSC Roosendaal via info@bscroosendaal.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. R.k.s.v BSC Roosendaal zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft R.k.s.v. BSC Roosendaal geen verantwoordelijkheid, tenzij door R.k.s.v. BSC Roosendaal zelf geplaatst.

  Vanaf het seizoen 2018-2019 zullen nieuwe leden expliciet toestemming geven via het inschrijfformulier dat foto's kunnen worden getoond via onze communicatiekanalen.

  Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/leiders/trainers/werknemers

  Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen R.k.s.v. BSC Roosendaal, kan de desbetreffende vrijwilliger/leider/trainer/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop R.k.s.v. BSC Roosendaal geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Instagram, telefoongesprekken, etc. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit Privacybeleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt, of de scheidsrechtercoördinator die alle scheidsrechters in een groepsapp toevoegt.

  Rechten omtrent uw gegevens

  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen onze leden per e-mail en via de websites te informeren.

  Klachten

  Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als jij naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  R.k.s.v. BSC Roosendaal

  Sportpark Vierhoeven

  Nispenseweg 1

  4707 RA Roosendaal

  info@bscroosendaal.nl